O nas| Badania realizowane przez DJK| System Zarządzania Jakością Kształcenia| Biuletyn| FAQs| Linki

O nas

Dział Jakości Kształcenia (DJK) został powołany do istnienia na mocy uchwały Senatu Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi z dnia 5 maja 2009 roku jako jednostka działająca na poziomie centralnym (ogólnouczelnianym). Jego zadanie zostało określone jako wsparcie Prorektora ds. Jakości Kształcenia w nadzorze nad sprawnym funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia (WSZJK) i realizacji działań projakościowych. Na mocy uchwały Senatu z dnia 16 marca 2012 roku wprowadzono w życie zmodyfikowany WSZJK
i nowy zakres kompetencji DJK. Wdrożono także Wydziałowe Systemy Zarządzania Jakością Kształcenia. Obecnie Dział Jakości Kształcenia podlega bezpośrednio Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia, a zakres jego obowiązków obejmuje:

  • przygotowanie i realizację badań służących pomiarowi jakości kształcenia; 
  • opracowywanie narzędzi do realizacji badań i oceny jakości kształcenia;
  • rozpowszechnianie informacji dotyczących zagadnień związanych z jakością kształcenia;
  • koordynowanie działań realizowanych w ramach Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Wydziałowych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia;
  • gromadzenie dokumentacji związanej z WSZJK;
  • wsparcie Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia/Wydziałowych Komisji ds. Programowych i Jakości Kształcenia w zakresie planowania i wdrażania działań w ramach WSZJK;
  • bieżącą obsługę administracyjną związaną z wdrażaniem Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Wydziałowych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia;
  • realizację lub koordynowanie innych działań realizowanych w ramach WSZJK (zleconych przez Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, Władze Uczelni, itd.);
  • przedstawianie Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia corocznych sprawozdań z zakresu podejmowanych przez DJK działań i projektów służących podnoszeniu jakości kształcenia.

Główne zadanie DJK można określić jako inicjowanie i wspomaganie realizacji przedsięwzięć zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Dział wspiera tutaj przede wszystkim Rektora,  Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia, Dziekanów oraz inne jednostki  zaangażowane w przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnouczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia oraz Wydziałowych Systemów Zarządzania Jakością Kształcenia. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach funkcjonowania Uczelni i obejmuje także działania angażujące studentów, absolwentów oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

Dział Jakości Kształcenia
Społecznej Akademii Nauk

ul. Sienkiewicza 9, Łódź
budynek A, piętro III, pokój nr 312

tel. 42 664 66 70
e-mail: djk@spoleczna.pl
Drodzy Studenci,
jeśli macie jakieś uwagi
odnośnie jakości kształcenia,
piszcie na adres: djk@spoleczna.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA
www.san.edu.pl www.pao.pl www.clarkuniversity.eu www.qualitools.net/
Dział Jakości Kształcenia Społecznej Akademii Nauk